Produkty

Příspěvky na blogu

Informační povinnost

Informační povinnost PORTA KMI POLAND

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) Vám tímto sdělujeme, že:

Správcem vašich osobních údajů (SOÚ) je: Porta KMI Poland spółka akcyjna se sídlem v Bolszewě, DIČ: 5850006204, OR (KRS): 0000838758.
Naše jsou kontaktní údaje jsou: info@porta.com.pl, korespondenční Bolszewo, ul Szkolna 54, (84-239).
Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na e-mailové adrese: IOD_PORTA@baltis.pl nebo korespondenčně na adrese „Inspektor ochrony danych Porta”, ul. Hryniewickiego 6c/17, 81-340 Gdynia nebo na adrese SOÚ (bod 2).
Vaše osobní údaje budou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 :
a. písm. a GDPR v souvislosti s vámi vyjádřeným souhlasem, jehož účel je vždy uveden ve znění vyjadřovaného souhlasu,
b. písm. f GDPR (oprávněný zájem SOÚ), přičemž oprávněným zájmem SOÚ je domáhání se nebo obhajoba před nároky,
c. písm. f GDPR (oprávněný zájem SOÚ), přičemž oprávněným zájmem SOÚ je přímý marketing vlastních výrobků a služeb SOÚ, včetně profilování zákazníků podle jejich potřeb a preferencí, jak rovněž zkoumání spokojenosti zákazníka.
Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro plné využití funkcí DESIGNER na webových stránkách PORTA – zaslání konfigurace na uvedenou e-mailovou adresu.
Příjemcem osobních údajů se mohou stát: a. oprávněné veřejné orgány, b. subjekty spolupracující se SOÚ v rozsahu provozovaného podniku, přičemž kategoriemi takových příjemců mohou být např. poskytovatelé IT služeb, marketingové agentury, subjekty poskytující poštovní nebo kurýrní služby, subjekty poskytující služby v rozsahu právního poradenství a obhajoby nároků, atd.
Údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro realizaci účelů zpracování uvedených v bodě 4:
a. v rozsahu vyjádřeného souhlasu, po dobu do jeho odvolání, přičemž odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů, které SOÚ prováděl před jeho odvoláním;
b. v rozsahu realizace oprávněných zájmů SOÚ budou údaje zpracovávány do okamžiku kladného vyřízení vámi vznesené námitky proti zpracování údajů;
c. v rozsahu přímého marketingu budou údaje zpracovávány do okamžiku, kdy vznesete námitku proti zpracování údajů za tímto účelem;
Tímto vás informujeme o vašem právu na:
a. přístup k vašim osobním údajům a požadování jejich kopií,
b. opravu vašich osobních údajů,
c. požadování omezení zpracování vašich osobních údajů,
d. odvolání vyjádřeného souhlasu,
e. přenositelnost údajů,
f. výmaz údajů, pokud není realizován žádný jiný účel zpracování,
g. vznesení námitky proti zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů SOÚ v souvislosti s vaší zvláštní situací,
h. vznesení námitky proti zpracování údajů na základě oprávněných zájmů SOÚ v souvislosti s vedením aktivit v rámci přímého marketingu, a to včetně profilování.
Vaše práva můžete uplatnit prostřednictvím písemného nebo e-mailového kontaktu na IOD_PORTA@baltis.pl s Pověřencem pro ochranu osobních údajů nebo SOÚ (bod 2, 3).
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. V Polsku je takovým orgánem předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů (ul. Stawki 2, 00-193 Varšava).
SOÚ nepředává vaše osobní údaje třetím zemím nebo mezinárodním organizacím.
SOÚ ve vztahu k vašim osobním údajům uplatňuje profilování (běžné) v souvislosti s vedením aktivit v rámci přímého marketingu výrobků a služeb SOÚ. Účelem profilování je přizpůsobit vám zasílaná reklamní, obchodní a marketingová sdělení individuálním potřebám a preferencím odběratele. SOÚ nepřijímá automatizovaná rozhodnutí mohoucí vyvolat právní důsledky nebo jiným způsobem mohoucí ovlivnit situaci subjektů údajů