Produkty

Záznamy na blogu

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A COOKIES

Vlastníkom webovej stránky www.portadoors.com/sk je spoločnosť Porta KMI Poland spółka akcyjna so sídlom na ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, KRS: 0000504087.

Ochrana osobných údajov osôb, ktoré navštevujú našu Webovú lokalitu, je pre nás mimoriadne dôležitá. Vyvíjame maximálne úsilie, aby sme zaručili dôvernosť vašich osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov.

Z tohto dokumentu Zásady ochrany osobných údajov sa dozviete, ako prevádzkovateľ používa informácie o vás, ktoré sú osobnými údajmi v zmysle definície nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len GDPR). Budete tiež informovaní o tom, aké údaje spracúvame, komu ich zverujeme, ako ich chránime a o vašich právach v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov.

Používaním webovej stránky www.portadoors.com/sk potvrdzujete svoj úplný súhlas s podmienkami uvedenými v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a používania súborov cookie.

V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa ustanovení týchto Zásad ochrany osobných údajov a používania súborov cookie kontaktujte správcu webovej lokality na e-mailovej adrese: marketing_export@porta.com.pl.

Správca si vyhradzuje právo na zmeny v Zásadách ochrany osobných údajov a každý používateľ webovej lokality je viazaný ustanoveniami aktuálneho obsahu týchto Zásad ochrany osobných údajov. Dátum zverejnenia aktuálnych Zásad ochrany osobných údajov nájdete v spodnej časti týchto Zásad.

DEFINÍCIE

Správca – Porta KMI Poland akciová spoločnosť so sídlom na ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, KRS: 0000504087.

Používateľ – každý subjekt, ktorý sa nachádza na webovej stránke a používa ju.

Webová stránka – webová stránka nachádzajúca sa na adrese www.portadoors.com/sk.

GDPR – znamená nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a ďalšie ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“).

ZBER A POUŽÍVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s prevádzkou a správou Webovej stránky www.portadoors.com/sk Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva osobné údaje Používateľov Webovej stránky.

Pri návšteve Webovej lokality sa automaticky zhromažďujú len údaje týkajúce sa samotnej návštevy, napr. IP adresa používateľa, názov domény, typ prehliadača, typ operačného systému atď (prihlasovacie údaje). Automaticky zhromažďované údaje sa môžu použiť na analýzu správania Používateľov na webovej lokalite, zhromažďovanie demografických údajov o Používateľoch alebo na personalizáciu obsahu webovej lokality s cieľom jej zlepšenia. Tieto údaje sa však spracúvajú len na účely správy webovej lokality, poskytovania efektívnych hostingových služieb alebo smerovania marketingového obsahu a nie sú spojené s údajmi jednotlivých Používateľov.

Na tento účel súhrnné štatistické údaje o návštevách a iné informácie týkajúce sa webových stránok, ktoré neumožňujú jednoznačnú identifikáciu Používateľov, používame len na zlepšenie kvality a optimalizáciu prevádzky našich webových stránok. O používaní technológie cookies budete informovaní v ďalšej časti týchto Zásad ochrany osobných údajov.

ÚČELY, NA KTORÉ SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE POUŽÍVATEĽOV INTERNETOVEJ STRÁNKY

Vaše osobné údaje na stránke správcu môžu byť spracúvané na tieto účely a na týchto právnych základoch:

 1. na marketingové účely, a to najmä:
  1. na informovanie o podujatiach a oznámeniach súvisiacich s organizáciou podujatia, ktoré je propagované prostredníctvom tejto Webovej stránky – na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnený záujem Prevádzkovateľa, pričom týmto záujmom je marketing produktov a služieb Prevádzkovateľa);
  2.  informovanie o akciách a zaujímavých ponukách Prevádzkovateľa alebo ním odporúčaných subjektov v súvislosti s podujatím – na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas);
  3. analytické, spočívajúce okrem iného v analýze údajov získaných automaticky pri používaní webovej stránky vrátane súborov cookie, napr. súbory cookie služby Google Analytics, Facebook Pixel – na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (právne odôvodnený záujem prevádzkovateľa, ak je týmto záujmom marketing produktov a služieb prevádzkovateľa);
  4. zisťovanie spokojnosti s ponúkanými službami alebo produktmi – na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (právne odôvodnený záujem Prevádzkovateľa, ak je týmto záujmom marketing produktov a služieb Prevádzkovateľa);
  5. s cieľom prispôsobiť obsah zobrazovaný na webových stránkach Prevádzkovateľa individuálnym potrebám a neustále zlepšovať kvalitu ponúkaných služieb – na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnený záujem Prevádzkovateľa);
  6. na účely priameho marketingu vlastných produktov alebo služieb Správcu – na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnený záujem Prevádzkovateľa);
  7. na účely priamej reklamy v sociálnych médiách a na webových stránkach, ako sú Facebook Leads Ads alebo Facebook Custom Audience, YouTube a smerovanie remarketingu – na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas) a na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnený záujem Prevádzkovateľa) spočívajúci v propagácii a reklame služieb Prevádzkovateľa prostredníctvom remarketingu zameraného na osoby prihlásené na mailing alebo navštevujúce danú webovú stránku).
  8. používanie súborov cookie na webovej lokalite a jej podstránkach – na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas)
 2. na správu webovej stránky správcu – na základečlánku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnený záujem správcu);

KOMU PRENÁŠAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Prevádzkovateľ informuje, že využíva služby externých subjektov na základe uzatvorených zmlúv, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň bezpečnosti vašich osobných údajov. Subjekty, ktorým Prevádzkovateľ zveruje spracúvanie osobných údajov (napr. poskytovatelia IT a dátového hostingu, subjekt spravujúci Webovú stránku, kuriérske spoločnosti, subjekty poskytujúce služby obhajoby a vymáhania pohľadávok a iné), zaručujú uplatňovanie primeraných opatrení na ochranu a bezpečnosť osobných údajov vyžadovaných právnymi predpismi, najmä GDPR.

VAŠE PRÁVA

Máte právo:

   • požadovať prístup k svojim osobným údajom
   • opraviť svoje osobné údaje;
   • preniesť svoje údaje inému prevádzkovateľovi.
   • požadovať vymazanie alebo obmedzenie spracovania;
   • namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov spracúvaných na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa;
   • odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov za predpokladu, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním;
   • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov (v súlade so zásadami uvedenými v zákone o ochrane osobných údajov), ak sa domnievate, že spracúvanie vašich údajov nie je v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

S cieľom uplatniť svoje práva sa môžete obrátiť na prevádzkovateľa alebo na ním určeného úradníka pre ochranu osobných údajov na tejto e-mailovej adrese: IOD_PORTA@baltis.pl alebo poštou na adresu „Inšpektor ochrany údajov Porta KMI Poland“, Baltis Investment S.A., ul. Hryniewickiego 6c/17, 81-340 Gdynia alebo na adresu sídla Prevádzkovateľa, ktorá je uvedená v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, s uvedením rozsahu svojich požiadaviek.

PROFILOVANIE ÚDAJOV UŽÍVATEĽA

Vaše osobné údaje sa nepoužívajú na automatizované rozhodovanie, ktoré má vplyv na vaše práva a povinnosti alebo slobody v zmysle GDPR.

V rámci stránok a sledovacích technológií (cookies) môže dôjsť k profilovaniu vašich údajov, ktoré pomáha lepšie personalizovať obsah alebo reklamu, ktorú na vás Prevádzkovateľ smeruje (najmä prostredníctvom tzv. behaviorálnej reklamy). To by však nemalo mať žiadny vplyv na vašu právnu situáciu. Môže to len pomôcť lepšie prispôsobiť obsah a cielenú reklamu vašim záujmom.

Použité informácie sú anonymné a nie sú spojené so žiadnymi inými vašimi osobnými údajmi. Vychádza zo štatistických údajov, napr. pohlavie, vek, záujmy, približná poloha, správanie na stránke.

Každý používateľ má právo namietať proti profilovaniu, ak by to malo nepriaznivý vplyv na jeho práva a povinnosti. Viac informácií o behaviorálnej reklame nájdete tu: https://www.youronlinechoices.com/pl/o-reklamie-behawioralnej.

PRENOS ÚDAJOV POUŽÍVATEĽOV DO TRETÍCH KRAJÍN

Údaje používateľa sa môžu prenášať mimo Európskej únie – do tretích krajín.

Vzhľadom na skutočnosť, že Prevádzkovateľ využíva externých poskytovateľov rôznych služieb, napr. spoločnosť Facebook a jej dcérske spoločnosti, spoločnosť Google atď. môžu byť údaje používateľa obsiahnuté v súboroch cookie prenesené do Spojených štátov amerických (USA) v súvislosti s ich uložením na amerických serveroch (úplne alebo čiastočne). Spoločnosti Google a Facebook používajú pri svojich službách mechanizmy dodržiavania predpisov stanovené v nariadení GDPR (napr. certifikáty) alebo štandardné zmluvné doložky. Vaše údaje budú zdieľať len s príjemcami, ktorí zaručujú najvyššiu ochranu a bezpečnosť údajov, a to aj prostredníctvom:

A. spolupráce so spracovateľmi osobných údajov v krajinách, pre ktoré bolo vydané príslušné rozhodnutie Európskej komisie,
B. použitím štandardných zmluvných doložiek vydaných Európskou komisiou (ako je to napríklad v prípade spoločnosti Google alebo Facebook),

Podrobné informácie sú k dispozícii v obsahu zásad ochrany osobných údajov každého z týchto poskytovateľov služieb, ktoré sú k dispozícii na ich webových stránkach. Napríklad:

Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation

V súčasnosti služby ponúkané spoločnosťami Google a Facebook poskytujú najmä subjekty so sídlom v Európskej únii. Vždy by ste si však mali prečítať zásady ochrany osobných údajov týchto poskytovateľov, aby ste získali najaktuálnejšie informácie o ochrane údajov.

DOBA UCHOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše údaje bude prevádzkovateľ uchovávať po dobu poskytovania príslušných služieb/dosahovania cieľov a:

A. Pokiaľ ide o osobné údaje spracúvané na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to aj na účely priameho marketingu [„Účely, na ktoré spracúvame osobné údaje používateľov webových stránok“].
B. do odvolania súhlasu – vo vzťahu k osobným údajom spracúvaným na základe súhlasu. Po odvolaní súhlasu sa údaje môžu naďalej spracúvať na účely obrany proti prípadným nárokom v súlade s premlčacou lehotou pre takéto nároky.
C. až do zastarania alebo straty relevantnosti – v prípade osobných údajov spracúvaných najmä na analytické a štatistické účely, používanie súborov cookie a správu webovej lokality [„Účely, na ktoré spracúvame osobné údaje užívateľov webovej lokality“].

OCHRANA SÚKROMIA MALOLETÝCH OSÔB

Webová lokalita nesleduje ani neoveruje informácie o veku svojej komunity. Webová lokalita je určená pre dospelé osoby. Maloletí by nemali posielať žiadne informácie ani využívať služby poskytované našou Webovou lokalitou bez vedomia svojich rodičov alebo zákonných zástupcov.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Webová lokalita má zavedené bezpečnostné opatrenia na ochranu údajov pod našou kontrolou pred stratou, zneužitím alebo zmenou. Zaväzujeme sa chrániť všetky informácie, ktoré nám poskytnete, v súlade s bezpečnostnými normami a normami dôvernosti.

VYHLÁSENIE A AUTORSKÉ PRÁVA

Správca nezodpovedá za používanie obsahu webovej lokality ani za konanie ani opomenutie vykonané na základe daného obsahu.

Všetok obsah obsiahnutý na Webovej lokalite je autorským dielom určitých osôb a/alebo Správcu (napr. fotografie, texty, iné materiály atď.). Prevádzkovateľ nesúhlasí s kopírovaním uvedeného obsahu v celku alebo po častiach bez ich výslovného predchádzajúceho súhlasu.

Prevádzkovateľ vás týmto informuje, že akékoľvek šírenie obsahu sprístupneného Prevádzkovateľom predstavuje porušenie zákona a môže mať za následok občianskoprávnu alebo trestnoprávnu zodpovednosť. Správca môže tiež požadovať primeranú náhradu majetkovej alebo nemajetkovej ujmy v súlade s platnými právnymi predpismi.

Správca nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie materiálov dostupných na webovej stránke nezákonným spôsobom. Obsah umiestnený na Webovej stránke je aktuálny ku dňu jeho umiestnenia, pokiaľ nie je uvedené inak.

TECHNOLÓGIE

Na používanie webovej stránky správcu je potrebné mať:

A. zariadenie s prístupom na internet
B. webový prehliadač schopný zobrazovať webové stránky
C. softvér umožňujúci čítanie obsahu v prezentovaných formátoch, napr. pdf, video atď.

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE

Táto webová stránka používa súbory cookie. Sú to malé textové súbory odoslané webovým serverom a ukladané softvérom počítača prehliadača. Pri opätovnom pripojení prehliadača k stránke webová stránka rozpozná typ zariadenia, z ktorého sa používateľ pripája. Parametre umožňujú čítať informácie v nich obsiahnuté len serveru, ktorý ich vytvoril. Súbory cookie uľahčujú používanie predtým navštívených webových stránok.

Zozbierané informácie zahŕňajú IP adresu, typ prehliadača, jazyk, typ operačného systému, poskytovateľa internetových služieb, informácie o čase a dátume, polohe a informácie odoslané na webovú stránku prostredníctvom webovej stránky. Zhromaždené údaje sa používajú na monitorovanie a overovanie toho, ako používatelia používajú naše webové lokality, s cieľom zlepšiť fungovanie našich webových lokalít pre efektívnejšiu a bezproblémovú navigáciu.

Na sledovanie správania používateľov na webových stránkach používame službu Google Analytics. Spoločnosť Google vydala doplnok do najobľúbenejších webových prehliadačov, ktorý umožňuje zablokovať službu Google Analytics. Doplnok je k dispozícii na tejto adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Podrobnosti o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google Inc. so sídlom v Mountain View, Kalifornia, USA, nájdete tu: https://policies.google.com/privacy;

Webové stránky tretích strán, na ktoré sa na stránke môžu zobrazovať odkazy, môžu tiež používať súbory cookie na prihlásenie a poskytovanie reklám, ktoré zodpovedajú preferenciám a správaniu užívateľa. Odporúčame vám, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov týchto webových stránok.

Medzi tieto súbory cookie patria najmä tieto súbory:

   • Facebook – informácie o navštívených webových stránkach a aplikáciách, ktoré Facebook používa, informácie o vašom zariadení a informácie o vašej aktivite bez akejkoľvek ďalšej akcie z vašej strany. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook, pravidlá používania súborov cookie sú k dispozícii na adrese https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/.
   • Google – informácie o preferenciách používateľa a počte kliknutí, prispôsobenie reklamného obsahu preferenciám používateľa. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na adrese https://policies.google.com/privacy,

Správca nezodpovedá za správnosť zásad ochrany osobných údajov a informácií o súboroch cookie umiestnených na webových stránkach tretích strán.

Súbory cookie identifikujú používateľa webovej stránky, čo umožňuje prispôsobiť obsah webovej stránky, ktorú používa, jeho potrebám. Tým, že si pamätá jeho preferencie, umožňuje vhodne prispôsobiť reklamy, ktoré sú mu adresované.

Súbory cookie používame na zaručenie najvyššieho štandardu komfortu používania webovej stránky a zhromaždené údaje sa používajú len v rámci organizácie správcu webovej stránky s cieľom optimalizovať prevádzku.

Na našej webovej lokalite používame nasledujúce súbory cookie:

   • „nevyhnutné“ súbory cookie, ktoré umožňujú využívať služby dostupné na webovej lokalite, napr. navigáciu na webovej lokalite;
   • súbory cookie používané na zaistenie bezpečnosti, napr. používané na zistenie zneužitia webovej lokality;
   • „výkonnostné“ súbory cookie, ktoré umožňujú zhromažďovať informácie o spôsobe používania webovej lokality;
   • „funkčné“ súbory cookie umožňujúce „zapamätať si“ nastavenia zvolené používateľom a prispôsobiť používateľské rozhranie, napríklad s ohľadom na zvolený jazyk alebo oblasť pôvodu, veľkosť písma, zobrazenie webovej stránky a podobne;
   • „reklamné“ súbory cookie, ktoré umožňujú poskytovať používateľom reklamný obsah, ktorý viac zodpovedá ich záujmom. Používateľ má možnosť kedykoľvek zakázať alebo obnoviť možnosť zhromažďovania súborov cookie zmenou nastavení v internetovom prehliadači.

Pokyny na správu súborov cookie sú k dispozícii na jednotlivých stránkach:

Internet Explorer
Microsoft Edge
Safari
Chrome
Firefox
Opera

Mobilné zariadenia:

Android
Safari
Windows Phone
Blackberry

Upozorňujeme, že obmedzenia používania súborov cookie môžu ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webovej stránke.

ZMENY PRAVIDIEL O ZVEREJŇOVANÍ INFORMÁCIÍ

Zásady ochrany osobných údajov sa môžu kedykoľvek zmeniť bez toho, aby ste o tom boli informovaní. Všetky zmeny budú v súlade s platnými právnymi predpismi a budú zverejnené na tejto stránke.

KONTAKT

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov, postupov na našich webových stránkach alebo spôsobu, ako s nami zostať v kontakte, pošlite svoje otázky alebo pripomienky na adresu: marketing_export@porta.com.pl.

Nášmu úradníkovi pre ochranu osobných údajov, ktorý je zároveň kontaktnou osobou pre otázky ochrany osobných údajov, môžete posielať e-maily na adresu: IOD_PORTA@baltis.pl alebo poštou na adresu „Inspektor ochrany danych Porta KMI Poland“, Baltis Investment Sp. z o.o., ul. Hryniewickiego 6c/17, 81-340 Gdynia, alebo na adresu prevádzkovateľa.

Dátum uverejnenia zásad ochrany osobných údajov: 02.09.2022.

Dátum poslednej aktualizácie: 02.09.2022.